ક્રમ કચેરીનું નામ જિલ્લાનું નામ સંપર્ક વ્યક્તિની પોસ્ટ સંપર્ક વ્યક્તિનું નામ ફોન નંબર સરનામું
1 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, અમદાવાદ અમદાવાદ પ્રોજેકટ મેનેજર નિલેશભાઈ મકવાણા, કમળાબેન બાલાસ, તપનભાઈ પટેલ 07925502273 શ્રમભવન, પહેલો માળ, રૂસ્તમ કામા માર્ગ, ખાનપુર, અમદાવાદ,
અમદાવાદ - 380001
2 ગુજરાત મકાન અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, અમરેલી. અમરેલી પ્રોજેકટ મેનેજર કાજલબેન જોષી 02792225700 પહેલોમાળ, અર્જુન શોપિંગ સેન્ટર, ગોપી સિનેમા સામે, હાઉસીંગ સોસાયટી ના ખાચામાં સ્ટેશન રોડ, અમરેલી.,
અમરેલી, અમરેલી,
અમરેલી - 365601
3 ગુજરાત મકાન અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, અરવલ્લી. અરવલ્લી પ્રોજેકટ મેનેજર નિખિલ પટેલ 02774250115 સત્વ આર્કેડ, જીલ્લા સેવા સદનની સામે, દુકાન નં.:૧૦૭, મોડાસા, અરવલ્લી.,
મોડાસા,
અરવલ્લી - 383315
4 ગુજરાત મકાન અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, આણંદ. આણંદ પ્રોજેક્ટ મેનેજર હાર્દિકભાઈ નાઈ 02692264767 331 ત્રિજો માળ, જુના જીલ્લા સેવા સદન, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ.,
આણંદ,
આણંદ - 388540
5 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, કચ્છ કચ્છ પ્રોજેકટ મેનેજર મોહિતભાઈ પંડયા 02832224095 બ્લોક નં-૨૧૮, પહેલો માળ, બહુમાળી ભવન જિ.ભુજ-કચ્છ,
ભુજ,
કચ્છ - 370001
6 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ખેડા ખેડા પ્રોજેકટ મેનેજર મિત્તલબેન જાની 02682560500 સરદાર પટેલ ભુવન, બહુમાળી મકાન, ડી-બ્લોક, રૂમનં-૧૪, ભોયતળીયે, મિલ રોડ, નડિયાદ,
નડિયાદ શહેર,
ખેડા - 387001
7 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ગાંધીનગર ગાંધીનગર પ્રોજેકટ મેનેજર અશોકભાઈ ચૌધરી 07923243468 પ્લોટ નં- ૪૮૧/A/૨, પહેલો માળ, સેકટર -૬/A અપના બજાર, ઘ-૨ સર્કલ પાસે, ગાંધીનગર,
ગાંધીનગર,
ગાંધીનગર - 382006
8 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ગીર સોમનાથ ગીર સોમનાથ પ્રોજેકટ મેનેજર મિતેશભાઈ મકવાણા 02876240230 ૩૪, ૩ જો માળ, વિનાયક પ્લાજા-૧, નગર પાલિકા સામે, રાજેન્દ્ર ભુવન રોડ, વેરાવળ,
પાટન વેરાવળ,
ગીર સોમનાથ - 362140
9 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, છોટાઉદેપુર છોટાઉદેપુર પ્રોજેકટ મેનેજર સુભાતસિંહ રાઠવા 02669232362 નિર્મળ સોસાયટી, એસ.એન. કોલેજની બાજુમાં, શારદા મેડીકલ સેન્ટરની સામે, પ્લોટ નં.:૪૫, ૨ માળ, છોટા ઉદેપુર,
છોટાઉદેપુર,
છોટાઉદેપુર - 391165
10 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, જૂનાગઢ જુનાગઢ પ્રોજેકટ મેનેજર પરાગભાઈ ગોહિલ 02852635711 જૂની સિવિલ હોસ્પિટલ, મેટ્રન ઓફીસ, માં કાર્ડ ઓફિસની બાજુમાં, આઝાદ ચોક, જુનાગઢ,
જુનાગઢ સીટી,
જુનાગઢ - 362001
11 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, જામનગર જામનગર પ્રોજેકટ મેનેજર અંકુરભાઈ રાજયગુરુ 02882559252 સ્વીટ હાઉસ, બંસી હોટલની સામે, શિલ્પ એપાર્ટમેન્ટની પાછળ, ગુરુદ્વારા ચોકડી પાસે, ઇન્દિરા માર્ગ, જામનગર,
જામનગર શહેર,
જામનગર - 361008
12 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ડાંગ ડાંગ પ્રોજેકટ મેનેજર મમતાબેન ગામીત 02631221360 C/O, રોજગાર અધિ.શ્રી ની કચેરી, જીલ્લા પંચાયતની સામે, જીલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, ડાંગ-આહવા,
ડાંગ-આહવા,
ડાંગ - 394710
13 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, તાપી તાપી પ્રોજેકટ મેનેજર દિવ્યેશભાઈ પરમાર 02626221070 સરકારી શ્રમ અધિકારીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, બ્લોક નં.૧૨, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પાનવાડી, વ્યારા, તાપી,
વ્યારા,
તાપી - 394650
14 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, દેવભુમિ દ્વારકા દેવભુમિ દ્વારકા પ્રોજેકટ મેનેજર નિશિતભાઈ શેઠ 02833237105 ૧૭, નવાપરા શ્રીજી ચેમ્બર, ૩જો માળ SBI કૃષિ વિકાસ શાખાની બાજુમાં ખંભાળીયા, જી.દેવભુમિ દ્વારકા,
ખંભાળિયા,
દેવભુમિ દ્વારકા - 361335
15 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, દાહોદ દાહોદ પ્રોજેકટ મેનેજર સોનલબેન બારિયા 02673239129 જીલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, રૂમ નંબર-૨૪૨, ઝાલોદ રોડ, છાપરી, દાહોદ,
દાહોદ,
દાહોદ - 389170
16 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, નર્મદા નર્મદા પ્રોજેકટ મેનેજર વિશાલભાઈ વસાવા 02640222280 ૨૦૪, સરકારી શ્રમ અધિકારી કચેરી, ૨ બીજો માળ, એમ.જી.રોડ, રાજપીપળા, નર્મદા,
નર્મદા - 393145
17 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, નવસારી નવસારી પ્રોજેકટ મેનેજર કશ્યપભાઈ વ્યાસ 02637245170 સી બ્લોક, બીજો માળ, જીલ્લા સેવા સદન -૨, બહુમાળી મકાન, જુના થાણા, નવસારી,
નવસારી,
નવસારી - 396445
18 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, પંચમહાલ પંચમહાલ પ્રોજેકટ મેનેજર સોનલબેન બારિયા 02672247110 પેનલ નંબર-૨, ૩જો માળ, બહુમાળી મકાન, કલેકટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ, ગોધરા,
ગોધરા,
પંચમહાલ - 389001
19 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, પાટણ પાટણ પ્રોજેકટ મેનેજર સેજલબેન પટેલ 02766230900 નગર નિયોજકની સામે, બ્લોક નં-૧, કલેક્ટર કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, પાટણ,
પાટણ,
પાટણ - 384265
20 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, .પોરબંદર પોરબંદર પ્રોજેકટ મેનેજર મગનભાઈ મકવાણા 02862253118 મદદનીશ શ્રમ આયુક્ત ની કચેરી, જૂની કલેકટર બિલ્ડીંગ, રાણી બાગ રોડ, જીલ્લા હોમ ગાર્ડઝ કચેરી પાસે, પોરબંદર,
પોરબંદર,
પોરબંદર - 360576
21 ગુજરાત મકાન અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, બનાસકાંઠા. બનાસકાંઠા પ્રોજેકટ મેનેજર ગિરીશભાઇ સોલંકી 02742261123 સરકારી અધિ. શ્રી ની કચેરી, જોરાવર પેલેસ, જીલ્લા સેવા સદન-૨ પાલનપુર, બનાસકાંઠા,
પાલનપુર,
બનાસકાંઠા - 385001
22 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ભાવનગર બોટાદ પ્રોજેકટ મેનેજર આસિયાનાબેન ગઢિયા 02849271462 જીલ્લાસેવા સદન એવિંગ, A/AS/03 ખસ રોડ, બોટાદ,
બોટાદ,
બોટાદ - 364710
23 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ભરૂચ ભરુચ પ્રોજેકટ મેનેજર કિંજલબેન પટેલ 02642260701 બાબાસાહેબ આંબેડકર શોપિંગ સેન્ટર, પ્લાઝા હોટલની સામે, તાલુકા પંચાયતની બાજુમાં, દુકાન નં-૬ અને ૭, બીજોમાળ ભરૂચ.,
ભરુચ,
ભરુચ - 392001
24 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, ભાવનગર ભાવનગર પ્રોજેકટ મેનેજર વિજયભાઈ પરમાર 0782443043 ગુરુકૃપા ટ્રેક્ટર શો રૂમ પાસે, દેસાઈનગર પેટ્રોલ પંપની બાજુમાં, ભાવનગર,
ભાવનગર શહેર,
ભાવનગર - 364004
25 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, મહેસાણા મહેસાણા પ્રોજેકટ મેનેજર ઝંખનાબેન ઠાકર 02762221067 એફ-૧૨,૧૩, મહાવીર કોમ્પ્લેક્ષ, બ્રીજના છેડે, સોમનાથ ચોકડી, મહેસાણા,
મહેસાણા,
મહેસાણા - 384001
26 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, મહિસાગર મહિસાગર પ્રોજેકટ મેનેજર નિખિલભાઈ પટેલ 02674252005 ચારકોસીયા નાકા પાસે, ધરતી બેટરી દુકાનની લાઈનમાં, ઉમા ટાયર દુકાનની બાજુમાં, ત્રીજો માળ, મોડાસા હાઇવે, લુણાવાડા,
લુણાવાડા,
મહિસાગર - 389230
27 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, મોરબી મોરબી પ્રોજેકટ મેનેજર હરેશભાઈ પરમાર 02822243811 ઓફીસનં-૪,૫,૭, શિવ કોમ્પલેક્ષ, પ્રથમ માળ, કુળદેવી પાન સામે, મહેન્દ્રનગર રોડ, મોરબી.,
મોરબી,
મોરબી - 363642
28 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, રાજકોટ રાજકોટ પ્રોજેકટ મેનેજર રાજેશ્શ્વરીબેન કેલૈયા, વિપુલ જાની 02812454292 સૌરાષ્ટ કચ્છ રીજીયન. બ્લોક નં-૧, ચોથો માળ, જીલ્લા સેવા સદન-૩, શ્રોફ રોડ, રાજકોટ,
રાજકોટ,
રાજકોટ - 360001
29 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, વડોદરા વડોદરા પ્રોજેકટ મેનેજર ઉપેન્દ્રભાઈ મકવાણા 02652362084 મનુભાઈ ટાવર, બ્લોક નં.એ-૧૦૨, ઈ.ટીવી ઓફિસની સામે, ૧લો માળ, એમ.એસ. યુની.સામે, કાલાઘોડા રોડ, સયાજી ગંજ, વડોદરા,
વડોદરા,
વડોદરા - 390020
30 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, વલસાડ વલસાડ પ્રોજેકટ મેનેજર ભાવિકાબેન ભુસારા 02632245120 જીલ્લા સેવા સદન-૨, ભોય તળિયે, પશ્ચિમ બાજુ, જલારામ મંદિર રોડ, વલસાડ,
વલસાડ,
વલસાડ - 396001
31 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, સુરત સુરત પ્રોજેકટ મેનેજર શ્વેતાબેન ચૌધરી, જયદીપ 02612472171 સી-બ્લોક, ૮મો માળ, બહુમાળી મકાન, નાનપુરા, સુરત,
સુરત - 395001
32 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ,સુરેન્દ્રનગરર સુરેન્દ્રનગર પ્રોજેકટ મેનેજર હરપાલસિંંહ પરમાર 02752282652 ટાવર રોડ, જીલ્લા પંચાયતની સામે, સુરેન્દ્રનગર,
સુરેન્દ્રનગર - 363001
33 ગુજરાત મકાન અને અન્ય બાંધકામ શ્રમયોગી કલ્યાણ બોર્ડ, સાબરકાંઠા સાબરકાંઠા પ્રોજેકટ મેનેજર સેજલબેન નાયી 02772243977 જીલ્લા સેવા સદન, બહુમાળી ભવન, બીજે માળ, બ્લોક-સી, ઓફીસ નંબર-૨૦૪, હિંમતનગર,
હિંમતનગર,
સાબરકાંઠા - 383001